ENDRING I BYGGEKUNDEFORSKRIFTENE


1. juli 2017 ble det innført en mindre endring i byggherreforskriften som vil få konsekvenser for alle kommuner som skal gjennomføre nybygg eller annen virksomhet som omfattes av byggherreforskriften.

Kravet til oversiktslister på byggeplassen er gitt i byggherreforskriften § 15.

Fra 1. juli 2017 vil disse listene være tilgjengelig elektronisk på byggeplassen.

Derfor må byggherren eller hans autoriserte representant ha tilgang til en PC, nettbrett eller lignende utstyr på byggeplassen for å ha en liste med registreringer. Forskriften stiller ikke krav til formatet på listen med registreringer. Et enkelt oppsett i for eksempel Word eller Excel kan være tilstrekkelig så lenge listen med registreringer har informasjonen som kreves av del 15. Listen med registeringer må også være systematisk forberedt, lett å sjekke og må være tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Listen med registeringer, som tidligere, vil være tilgjengelig for arbeidsgiver, sikkerhetsrepresentant, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene og bør holdes i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er fullført.

HMS-kortnummeret må angis i listen. Byggherreforskriftens §15 krever at de ansattes navn, fødselsdato og HMS-kortnummer angis på sammendragslisten. Informasjonen må oppbevares og kontrolleres daglig.

Denne bestemmelsen inkluderer også renholdere med HMS-kort som utfører arbeid på en byggeplass.

Detaljert informasjon finner du på: https://lovdata.no/forskrift/2009-08-03-1028/§15

Kort praktisk informasjon.

  • Som byggherre kan du delegere oppgaven til hovedentreprenøren, som før.

  • Listen mred registeringer skal nå utføres elektronisk på PC eller nettbrett. Et A3-papirark registrert med penn eller blyant godtas ikke etter 01.07.2017.

  • HMS-kortnumre må nå angis på sammendragslisten.

  • Entreprenøren er forpliktet til å sikre at listen kontrolleres daglig - det samme gjelder som før.

  • Det er ikke nødvendig at listen med registeringer skrives ut på byggeplassen (det er tilstrekkelig at dette er under kontroll og at den kan vises på en skjerm)

Seniorrådgiver SHA- Per Stranger-Thorsen

Future Technology AS - 91642664