BYGGHERREFORSKRIFTEN


Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser.

Vår erfaring er at det ofte oppstår uklarheter ift. sammenhengen mellom Byggherreforskriften og øvrig HMS-regelverk og vi får derfor ofte spørsmål rundt grensesnittet mellom Byggherre og Hovedbedrift/Entreprenør og hvilke ansvar og oppgaver som tilfaller hvem.

Vi har ansatte med bred erfaring både fra myndighetssiden, byggherre og entreprenør/hovedbedrift og kan derfor levere et bredt spekter av spesialistfaglig bistand knyttet til tolkning av regelverket, opplæring/kursing, samt rådgiving knyttet til konkrete praktiske utfordringer man har som byggherre eller entreprenør/hovedbedrift.

Produkter
• Kurs i Byggherreforskriften.
• Tolkning av regelverk.
• Avklaring av grensesnitt mellom byggherre og entreprenør/hovedbedrift.
• Spesialistfaglig bistand ifm. konkrete SHA/HMS-problemstillinger på bygge-/anleggsplass.

KONTAKTPERSON:
PER STRANGER-THORSEN
Senior SHA rådgiver

Send en e-post

I forordet til EU-direktivet (92/57/EØF) som ligger til grunn for Byggherreforskriften står følgende:

“…Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisatoriske løsninger eller dårlig planlegning av arbeidet under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av alle arbeidsulykkene i Felleskapet (EU).»”