SHA

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser.

Vår erfaring er at det ofte oppstår uklarheter i forhold til sammenhengen mellom Byggherreforskriften og øvrig HMS-regelverk, og vi får derfor ofte spørsmål rundt grensesnittet mellom Byggherre og Entreprenør og hvilke ansvar og oppgaver som tilfaller hvem.

Vi har ansatte med bred erfaring både fra myndighetssiden, byggherre og entreprenør og kan derfor levere et bredt spekter av spesialistfaglig bistand i alle prosjektfaser, fra prosjektering til konstruksjon og ferdigstillelse. Vi tilbyr også kursing i Byggherreforskriften knyttet direkte til konkrete praktiske utfordringer man har som Byggherre og Entreprenør, samt tolkning av regelverket.
Produkter

  • SHA-koordinatorer for Prosjekteringsfasen (KP) ihht. Byggherreforskriften

  • SHA-koordinatorer for Utførelsesfasen (KU) ihht. Byggherreforskriften

  • Utleie av SHA-rådgivere på hel- eller deltid

  • Oppfølging og utvikling av (under)entreprenører og (under)leverandører

  • Avklaring av grensesnitt mellom byggherre og entreprenør/hovedbedrift

  • Kurs i Byggherreforskriften

  • Spesialistfaglig bistand ifm. Konkrete SHA/HMS-problemstililnger på bygge-/anleggsplass


Future Technology AS har rammeavtale med flere offentlige og private byggherrer, entreprenører og rådgivere om levering av SHA-personell til prosjekter. Vi kan også bidra med SHA inn i deres prosjekter, på heltid eller deltid. Vi tar også på oss enkeltoppdrag i de tilfellene dere har behov for ekstra fagkompetanse eller trenger en fasilitator i forbindelse med ulike SHA/HMS-aktiviteter.
KONTAKTPERSON:
MARIANNE ASK LERVIK
MANAGER INFRASTRUKTUR

Send en e-post