UTVIKLING OG PRODUKTSIKKERHET


Et stadig økende fokus på reduksjon av både utbyggings- og drifts-kostnader for oljeselskapene, fører til et behov for reduksjon av antall feltinstrumenter, uten å samtidig redusere sikkerhetsnivået gitt av de instrumenterte sikkerhetssystemene (SIS). Det er samtidig en del markeder som har krav til å demonstrere oppnådd sikkerhetsnivå definert av nasjonale lover eller forskrifter. Å tilfredsstille disse kravene krever kunnskap om, og bruk av, sikkerhetsstandarder som IEC 61508, ISO 13849, EN 62061, EN 298, EN 54, etc.

Med mer enn 20 års erfaring fra arbeid innenfor området utvikling av produkter med krav til økt og dokumentert sikkerhet, er vi tilgjengelig for deres utviklingsprosjekter. Denne erfaringen stammer fra arbeid som en del av et design team, rådgivning og opplæring av et sikkerhetsteam og som assessor for tredje parts sertifisering. Over 40 internasjonale selskaper over hele Europa i ca 100 utviklingsprosjekter, har enten blitt veiledet eller vurdert (assessment) av Audun Opem.Management of Functional Safety
Utvikling av produkter i henhold til IEC 61508: 2010, med mål om å oppnå en definert og dokumentert risikoreduksjon (SIL), innebærer et sterkt fokus på å unngå å introdusere feil (Fault Avoidance) under utviklingsprosessen. Et flertall av kravene i standarden gjelder definisjon av metoder og teknikker for å unngå systematiske feil i det ferdige produktet. For System og hardware (HW), kan dette delvis oppnås ved testing, men for software (SW), adresseres dette nesten til 100 % ved krav om bruk av spesifikke metoder, teknikker og verktøy med tilhørende krav om kvalifisering.
Dette er adressert under «Management» begrepene i standarden og må planlegges tidlig og riktig for å unngå at fokus blir satt på feil ting eller viktige aspekter blir oversett.

Våre tjenester inkluderer blant annet:
Functional Safety Management (FSM)
Planlegging av prosjektet med tilhørende faser og delprosjekter. Planlegging av verifikasjons- og validerings-aktiveiteter i tillegg til roller og ansvar.
Requirements Management
Hvem skriver krav, hvordan skal disse granskes, struktur, verktøy, godkjenningsprosess inkludert endringer av krav.
Competence Management
En strukturert metodikk for identifikasjon av nødvendig kompetanse, evaluering av tilgjengelig kompetanse med en plan for møte eventuelle mangler.
Documents Management
Dokumentstruktur, innhold, granskning og godkjenning av documenter.
Tools Management
Identifisering av kritikalitetsklasse (T1, T2, T3) for alle verktøy med dokumentasjon av egnethet.
Configuration Management
Hva er omfattet av dette (Configuration Items) og hvorfor?
Modification Management
“Impact Analysis” – hva skal den inneholde og fra når skal den brukes?

«Technical Safety» aktiviteter
Våre eksperter på “Safety” kan bidra både med rådgivning til ledelsen i forbindelse med ulike strategier og eventuelle muligheter og utfordringer rundt disse. Vi kan videre bidra med opplæring av ansatte, både i forbindelse med utføring av aktiviteter / skriving av dokumenter og også separate kurs. Gjennomføring / moderering av analyseaktiviteter utføres etter behov.
Svært få «safety» produkter utvikles fra bunnen av. De aller fleste godkjente produkter i dag, er videreutviklet fra eksisterende produkter i større eller mindre grad. For å gjennomføre dette på en kostnadseffektiv måte, så kreves det en god analyse av produktets egenskaper og oppbygging / arkitektur, før man setter dette opp mot fremtidige ønsker, behov og (nye?) markeder. Det er viktig i denne sammenhengen og ha et langsiktig perspektiv på produktstrategien for å gjøre «riktige» valg rundt tilpasning og utvikling av intern arkitektur.

Våre tjenester inkluderer blant annet:
Fremtagning av en FSM Plan / V&V Plan
Disse planene bør være basert på en gjennomgang av eksisterende utviklingsprosess slik at den bygger på og kompletterer den prosess som allerede finnes, i stedet for å erstatte den.
Spesifikasjon av (sikkerhets) krav og SRS
Vi kan skrive en SRS basert på de verktøy og prosedyerer som allerede finnes i selskapet, men ved hjelp av vår metodikk, maler og struktur.
Spesifikasjon av Sikkerhetskonseptet
Dette er, sammen med SRS, basisen for et utviklingsprosjekt. Vi beskriver «safety»-arkitekturen, sikkerhetsfunksjonene inkludert viktige egenskaper, diagnostikkfunksjoner, eventuell bruk av intern redundans, bruk av pre-sertifiserte komponenter og SW arkitektur. Kravsporing er selvfølgelig en del av dette.
Moderasjon av System-FMEA
Dette er en strukturert verifikasjon av den planlagte System og HW arkitekturen til produktet opp mot SRS.
Moderasjon av «Safety Criticality Analysis» - SCA
Dette er en strukturert verifikasjon av den planlagte SW arkitekturen til produktet opp mot SRS.
FMEDA
Vi gjør en detaljert analyse på komponentnivå av det (planlagte) kretsskjema for å ta frem de påkrevde tallene for produktet; SFF, PFH, PFD, vedlikeholdsintervall og så videre. Dette bør gjøres både som en design verifikasjonsaktivitet og som en sluttaktivitet før en sertifisering.
Test Strategi
Hvilke test typer er nødvendig og hvor mange trenger vi i i hvert prosjekt? Hva er hensikten med hver test type og hva slags verktøy kan / bør man bruke? Kan noe slåes sammen til et test nivå?
«Validation Objectives»
Vi spesifiserer scope for test av hvert krav, sammen med hvilken test teknikk som skal brukes og med en forventet «systemreaksjon». Dette er både en meget effektiv granskning av hvert krav og oppfyller hensikten med kravene til «Validation Planning» i IEC 61508.
«Safety Manual»
Vi tar oss av struktur og innhold i i Safety Manualen. Videre kan vi bidra med hvordan den skal fases inn mot eksisterende produktmanualer.
«Justification Report»
Vi forklarer og bidrar med hjelp rundt hvordan argumenterer OG dokumenterer at man er compliant med «objectives» i IEC 61508.
Sertifiserings Assistanse
Vi er med på å forberede møter med assessor, sikrer at dokumenter er klare for granskning, er bindeledd mellom assessor og kunde og bidrar som problemløser rundt alt som har med sertifisering å gjøre.

KONTAKTPERSON:
AUDUN OPEM
PRINCIPAL SAFETY ENGINEER

Send en e-post

We also offer courses within Functional Safety / Safety Integrity Level (SIL) and IEC 61508 / 61511. Read more here.